Zarezerwuj
Pokój

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gorzelnia Hotel i Restauracja Anna Młynarczyk, Janusz Młynarczyk
S.C. ul. Nowa 39 Nakło Nad NotęciąNIP: 558 187 00692. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się
skontaktować drogą elektroniczną: recepcja@hotelgorzelnia.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu skorzystania z usług hotelu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
4.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy Administratora
w zakresie swoich obowiązków służbowych
na podstawie upoważnienia, jak również
podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich/organizacji.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
8. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
-Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w
celu realizacji przedmiotu umowy. Odmowa może skutkować odmową realizacji usługi.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w
formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w
podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych
osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 

Dyrekcja Hotelu Gorzelnia
Nakło Nad Notecią

OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI POKOI HOTELOWYCH I POZOSTAŁYCH USŁUG HOTELOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W HOTELU GORZELNIA

 

Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, płatności za rezerwację oraz ważności rezerwacji.
I. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI
Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez :
a) rezerwacja przez stronę internetową,
b) przesłanie zamówienia rezerwacyjnego w formie elektronicznej (e-mail),
c) telefoniczne zamówienie pobytu,
d) osobiste, potwierdzenie rezerwacji w Recepcji Hotelowej,
e) przez platformę booking(zasady anulowania reguluje regulamin booking.com).
Po dokonaniu rezerwacji, zgodnie z procedurą opisaną powyżej, Hotel prześle na wskazany przez Państwa adres lub numer
faksu dokument autoryzacyjny / potwierdzenie rezerwacji/ (z wyjątkiem przypadku opisanego w pkt. d powyżej), który
winien zostać podpisany oraz odesłany zwrotnie.
Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie Hotel rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa
zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu w ciagu 3 dni roboczych.
Zadatek o którym mowa powyżej , winien być uiszczony na rzecz Hotelu w formie przelewu bankowego, gotówki, voucheru
lub w formie obciążenia karty kredytowej za pisemną zgodą Gościa hotelowego.
Zadatek winien być wpłacony w terminie określonym na przesłanym Państwu Dokumencie Autoryzacyjnym.
Płatność jest rozliczona rachunkiem zwykłym [paragon] lub fakturą vat.
Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Hotelu Gorzelnia.
Wpłaty prosimy kierować na numer rachunku bankowego Hotelu Gorzelnia.

Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL 04 1240 6465 1111 0010 8645 6440

Rezerwacja nie zostanie dokonana skutecznie w przypadku braku wpłaty zadatku w określonym powyżej terminie, bądź
braku środków na karcie kredytowej. Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Hotelu Gorzelnia okres rozliczeniowy wynosi
7 dni, co oznacza że każdy Gość przebywający w Hotelu powyżej 7 dni jest zobowiązany do uiszczenia należności za
wykorzystany pobyt i usługi w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pobytu.
Hotel Gorzelnia zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach, prawo do wystąpienia z prośbą do Gościa Hotelowego o
podwyższenie wysokości zabezpieczenia kredytowego na Jego karcie kredytowej lub o wcześniejsze uiszczenie należności
za usługi hotelowe. Korzystanie z dodatkowych świadczeń hotelowych na zasadach „kredyt Hotel” (rachunek na pokój) jest
możliwe wyłącznie po przekazaniu Recepcji Hotelowej prawidłowo wypełnionego i własnoręcznie podpisanego Dokumentu
autoryzacyjnego umożliwiającego dokonywanie zamówień kredytowych („rachunek na pokój”) na usługi towarzyszące
pobytowi Gościa.
Naliczanie wartości rezerwowanych usług hotelowych następuje zgodnie z obowiązującym w dacie dokonania rezerwacji
Cennikiem Hotelowym i/lub Ofert Specjalnych.

II. ANULOWANIE REZERWACJI

Istnieje możliwość anulowania rezerwacji, jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych
przez Gościa pisemnie.
A. Warunki anulowania rezerwacji
W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości:
1) wpłacony zadatek na poczet pobytu jest nie zwracalny.
2) w przypadku braku przybycia „no show” bez anulowania rezerwacji = 100 % wartości rezerwowanego pobytu.
Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji, a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona
Klientowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.
Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłacanego zadatku lub z kwoty opłaconego pobytu, względnie pobrana
z karty kredytowej. Na pozostałą część opłaty za rezygnację z pobytu (jeśli taka wystąpi) zostanie wystawiona odrębna
faktura i przesłana na adres korespondencyjny Gościa.
Anulowanie rezerwacji wymaga dla swojej ważności formy pisemnej.
B. Skrócenie pobytu
Skrócenie pobytu jest traktowane jak rezygnacja po terminie anulacji, a zatem wiąże się z uregulowaniem rachunku za cały
deklarowany czas pobytu.
C. Dane Osobowe
W trakcie dokonywania Rezerwacji Pakietu przez Hotel Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych
osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia
pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 28.09.1997 o ochronie danych
osobowych.
D. Akceptacja Regulaminu
Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację regulaminu.
III. DODATKOWE INFORMACJE
Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00, a kończy się o godzinie 11.00.
Podane w cenniku hotelowym ceny są cenami brutto.
Hotel Gorzelnia zastrzega sobie możliwość zmiany cen oraz stosowania odrębnego cennika dla okresów świątecznych,
targowych, wakacyjnych i długich weekendów.
Cena pokoju zawiera (poza określonymi pakietami):
– nocleg w komfortowym pokoju
– śniadanie w formie serwowanym lub bufetu
– możliwość korzystania z bezprzewodowego internetu na całym obiekcie hotelowym
– parking
Dzieci do lat 3 – pobyt w hotelu (bez świadczeń) gratis.
Dzieci 3-7lat – pobyt w hotelu (w pokoju rodziców) 50% ceny.
Dodatkowe opłaty:
– obiadokolacja (poza ofertami pakietowymi)
Rachunek za pobyt powinien zostać uregulowany w dniu przyjazdu.
Intencją Hotelu jest zawsze polubowne rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z realizacją niniejszego Regulaminu
i realizowanymi przez Hotel świadczeniami. W przypadku niemożliwości osiągnięcia porozumienia pomiędzy Hotelem a
Gościem w jakiejkolwiek sprawie, Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest wyłącznie Sąd Rejonowy
dla Nakła nad Notecią.
Dyrekcja Hotelu Gorzelnia

REGULAMIN Korzystania z parkingu Hotelu Gorzelnia w Nakle Nad Notecią

 

§ 1
ORGANIZACJA PARKINGU HOTELOWEGO
1.Parking Hotelu Gorzelnia w Nakle Nad Notecia,zwany dalej„parkingiem” składa się
z miejsc(stanowisk)postojowych,dróg wewnętrznych w Nakle Nad Notecią przy ul. Nowa 39, 89-100 Nakło Nad Notecią.
2. Parking hotelowy jest niezamykanym i niestrzeżonym miejscem przechowywania pojazdów należących do gości Hotelu
Gorzelnia w Nakle Nad Notecią, zwanych dalej „Użytkownikami”.
3. Tabliczki piktogramo we i informacyjne umieszczone na terenie parkingu i wokół niego stanowią integralną część
Regulaminu. Użytkownicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania informacji zamieszczonych na tabliczkach
piktogramowych i informacyjnych oraz wykonywania poleceń pracowników Hotelu Gorzelnia.
4. Parking objęty jest monitoringiem.

§ 2
WARUNKI KORZYSTANIA Z PARKINGU HOTELOWEGO
1. Na terenie parkingu obowiązują przepisy Kodeksu Drogowego.
2. Korzystanie z parkingu dla Gości Hotelu Gorzelnia jest bezpłatne.
3. Korzystanie z parkingu przez osoby nie będące Gośćmi Hotelu lub Restauracji Gorzelnia jest zabronione. Znajdujący się
na parkingu pojazd nie należący do Gościa Hotelu Gorzelnia może zostać unieruchomiony poprzez założenie blokady koła,
która jest usuwana niezwłocznie po uregulowaniunależności za postój.
4. Na stanowisku postojowym może parkować tylko jeden pojazd w obrysie stanowiska.
W przypadku braku widoczności obrysu stanowiska pojazd należy parkować w bezpośrednim sąsiedztwie innych pojazdów.
5. Pojazdy wolno stawiać tylko na wyznaczonych miejscach postojowych, za wyjątkiem miejsc
zarezerwowanych i oznakowanych jako zarezerwowane w widoczny sposób. Jeżeli Użytkownik nie dotrzyma niniejszego
przepisu Hotelu Gorzelnia jest uprawniony do odholowania pojazdu na koszt Użytkownika lub też naliczania dodatkowej
opłaty w przypadku zajęcia 2 miejsc.
6. Wjazd na parking z przyczepą, naczepą oraz przez pojazdy dostawcze i ciężarowe może odbyć się tylko po wcześniejszym
powiadomieniu Recepcji Hotelu.
7. Na terenie parkingu zabronione jest:
a)palenie i używanie otwartego ognia;
b)picie alkoholu;
c)przelewanie paliw, środków żrących, wybuchowych i toksycznych;
d)magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie;
e)tankowanie pojazdów;
f)pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem;
g)parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami;
h)przebywanie osób nieupoważnionych;
i)przebywanie osób w czasie przekraczającym ten, który jest konieczny do odstawienia lub wyprowadzenia samochodu z
parkingu;
j)pozostawiania w samochodzie zwierząt;
k)naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu;
l)wymiana płynów chłodzących, paliwa lub oleju;
m)zanieczyszczanie parkingu.
8. Hotelu Gorzelnia jest upoważniony do usunięcia pojazdu w razie zaistnienia nagłego
i uzasadnionego zagrożenia.
9. W przypadku łamania postanowień niniejszego regulaminu Hotelu Gorzelnia jest uprawniony do odholowania pojazdu na
koszt Użytkownika.

§3
OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PARKINGU HOTELOWEGO
1. Użytkownik zobowiązany jest do respektowania znaków drogowych i pozostałych warunków użytkowania parkingu,
stosowania się do poleceń pracowników Hotelu Gorzelnia. Odpowiednio stosuje się przepisy Kodeksu Drogowego.
2. Użytkownik zobowiązany jest do prowadzenia pojazdu na terenie parkingu hotelowego
z dopuszczalną prędkością do 10 km/h.
3. Użytkownikowi parkingu hotelowego wolno stawiać pojazdy tylko na wyznaczonych do tego miejscach postojowych, za
wyjątkiem miejsc zarezerwowanych i oznakowanych jako zarezerwowane w widoczny sposób.
4. Użytkownikowi nie wolno na terenie parkingu hotelowego uruchamiać pojazdu ani poruszać się nim na terenie parkingu
będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
5. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu poprzez zamknięcie wszystkich drzwi samochodu oraz
zamknięcia okien.
6. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych.
7. Użytkownik zobowiązany jest do niepozostawiania w pojeździe przedmiotów niebędących jego wyposażeniem
fabrycznym.
8. Użytkownikzobowiązany jest do niezaśmiecania parkingu i utrzymania miejsca postojowego
w należytym porządku.

§4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU
1. Hotelu Gorzelnia nieponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, zniszczenia, uszkodzenia i utratę pojazdu, powstałe na
terenie parkingu hotelowego z winy Użytkownika bądź osób trzecich albo siły wyższej.
2. Hotelu Gorzelnia nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
a)Rzeczy pozostawione wewnątrz pojazdu;
b)Kradzież pojazdu z miejsca postojowego;
c)Szkody żywiołowe lub losowe;
d)Stłuczki i kolizje;
e)Szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

§5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA PARKINGU HOTELOWEGO
1. Użytkownik parkingu hotelowego obowiązkowo powinien mieć ubezpieczenie OC parkowanego samochodu.
2. Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie parkingu hotelowego osobom trzecim przez niego
samego,jego pracowników, zleceniobiorców lub jego osoby towarzyszące. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za
zawinione zanieczyszczenie parkingu.
3. Wszelkie szkody w tym także komunikacyjne powstałe na terenie parkingu hotelowego likwidowane są w ramach
obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody.
4. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania pracownika recepcji Hotelu Gorzelnia o danym
zdarzeniu, powstałej szkodzie i odpowiedniego jej potwierdzenia.

§6
SKARGI I WNIOSKI
1. Skargi i wnioski związane z korzystaniem z parkingu hotelowego należy zgłaszać drogą pisemną na adres: Hotel
Gorzelnia, ul. Nowa 39 , 89-100 Nakło Nad Notecią.
2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w Recepcji Hotelu lub w administracji Hotelu Gorzelnia.
3. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie parkingu jest:
Hotel Gorzelnia Anna Młynarczyk, Janusz Młynarczyk Spółka Cywilna, ul Nowa 39, 89-100 Nakło Nad Notecią.